ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών16PROC004511399

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 30/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των λιμνών στο χώρο της Αγοράς Α1, Α2, Α3, Α4 στον Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 273/6181 εισήγηση του τμήματος

Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 08/07/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στον καθαρισμό των λιμνών στο χώρο της Αγοράς Α1, Α2, Α3, Α4 στον Περιβάλλοντα χώρο όπως ακριβώς περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 273/6181 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛIΜΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ Α1, Α2, Α3, Α4 (1 ΕΡΓΟ)

  • . ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ και
  • . ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΛΑΣΠΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 08/07/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 273/6181.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ