ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 3/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ελέγχου – έκθεση και προκοστολόγηση συντήρησης ηχητικού συστήματος του Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 253/9235 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 15/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση ελέγχου-έκθεσης και προκοστολόγησης της συντήρησης του ηχητικού συστήματος του Κεντρικού Σταδίου , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 253/9235 εισήγηση και τις τεχνικές απαιτήσεις που επισυνάπτονται, του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα.:

 

  1. Έλεγχο λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων που αποτελούν το ηχητικό σύστημα του Κεντρικού Σταδίου Ο.Α.Κ.Α. (Στέγαστρο).
  2. Έκθεση του ελέγχου ώστε να διαπιστωθούν οι πιθανές βλάβες καθώς οι τρόποι αποκατάστασης
  3. Προκοστολόγηση της λίστας των υλικών και των εργασιών που θα απαιτηθούν για την συντήρηση του ανωτέρου ηχητικού συστήματος.
  4. Το συνεργείο θα αποτελείται από 3 έμπειρους μηχανικούς & τεχνικούς που έχουν εμπειρία επί του συγκεκριμένου έργου σε προηγούμενες συντηρήσεις

 

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 15/06/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 253/9235.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.-

ΣΥΝ. : Τεχνικές απαιτήσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΟΑΚΑ)

ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΗΧΕΙΩΝ

1.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

13

1.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

13

1.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

7

1.4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

7

2 & 3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΗΧΕΙΩΝ ΤΟΞΩΝ ΣΤΕΓΗΣ CALATRAVA

2.1

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

13

3.1

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΧΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ

13

4

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥ & ΑΝΑΤΟΛ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

4.1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΧΕΙΩΝ

ΗΧΕΙΑ

24

4.2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ

2

5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΕΙΩΝ UNDER BALCONY ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ CONTROL ROOM

5.1

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΕΙΩΝ UNDER BALCONY

ΗΧΕΙΑ

102

5.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ NEXUS CONTROL ROOM

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

3

5.3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΜΙΚΤΕΣ – ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ – ΠΗΓΕΣ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΛΠ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

8

6 & 7

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

1

6.1.1

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1.2

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ (UNDER BALCONY)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1.3.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1.4

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7.1

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

1

7.1.1

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

7.1.2

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ (UNDER BALCONY)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

7.1.3

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

7.1.4

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

Βασίλειος Καρασούλης

Τμηματάρχης Προμηθειών