ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 27/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του γραφείου της Διεύθυνσης του ΕΚΑΕ στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 256/5692 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 10/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει σε εργασίες διαμόρφωσης του γραφείου της Διεύθυνσης στο ΕΚΑΕ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 256/5692 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και συγκεκριμένα:

  1. Αποξήλωση και απομάκρυνση εσωτερικού ενδιάμεσου χωρίσματος γραφείων από γυψοσανίδα 20m2 και
  2. Αποκατάσταση των τοιχοποιών και του δαπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν – κατόπιν ραντεβού – τον χώρο, προκειμένου να λάβουν γνώση του έργου από την υπεύθυνη του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , κα Μαλανδράκη στο 2106868172.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/06/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 256/5692.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ