ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004186314

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 06/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

3η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόφραξη αποχέτευσης της λίμνης Αγοράς Α1 στον Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 176/6182 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 12/05/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην απόφραξη αποχέτευσης της λίμνης Αγορά (Α1) στον Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την υπ’αρ. 176/6182 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 12/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 176/6182.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ