ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών16PROC004221704

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 26/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μειωτή πίεσης στην κεντρική παροχή ύδρευσης του Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 209/6175 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 04/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή μειωτή πίεσης στην Κεντρική παροχή ύδρευσης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και προκηρύσσει την προμήθεια υλικών όπως στην υπ’ αρ. 209/6175 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος αναλυτικά περιγράφονται:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΛΟΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ GEMAK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ : DN 150 PN 16

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΛΟΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΛΑΤΖΩΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ GEMAK ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ : DN 80 PN 16

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΡΚΑΣ EBRO BUTTERFLY VALVES ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ : DN 80 PN 16

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

EBRO ΧΕΙΡ. 11Α DN 80 – 125

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ PN 16 DN 80

6

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

ΒΙΔΕΣ Μ 16Χ70mm ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΒΙΔΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16

40

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ Μ16Χ120mm

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 6΄΄

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

ΤΣΟΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 3΄΄

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

11

ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90Ο ΘΗΛΥΚΟ/ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 3΄΄

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

ΓΩΝΙΕΣ 90Ο ΘΗΛΥΚΟ/ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 3΄΄

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 3΄΄

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 3΄΄Χ200mm

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ 3΄΄Χ150mm

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ 3΄΄ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 04/05/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 209/6175.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ