ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 15/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή της βάσης των βατήρων ή την κατασκευή νέων στηρίξεων στην αγωνιστική πισίνα του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 205/5685 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 22/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή των στηρίξεων της βάσης των βατήρων εκκίνησης στην αγωνιστική πισίνα των 50 μέτρων του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., ή στην κατασκευή νέων στηρίξεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 205/5685 και τις σχετικές διευκρινίσεις που ακολουθούν από το αρμόδιο τμήμα:

Διευκρινίσεις για την ανάρτηση της εισήγησης αρ. 5685/22/3/2016

Επισκευή των στηρίξεων της βάσης των βατήρων εκκίνησης της αγωνιστικής πισίνας του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., ή κατασκευή νέων στηρίξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την κατά την άποψή τους ορθότερη πρόταση αποκατάστασης της ζημιάς στις στηρίξεις της βάσης στην οποία εδράζονται οι βατήρες εκκίνησης της αγωνιστικής πισίνας του Κλειστού Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν – κατόπιν ραντεβού – τον χώρο, προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου του έργου και να παραλάβουν το σχετικό σχέδιο.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία τα οποία θα συνυπολογιστούν και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ.

  1. Το κατ’ αποκοπή τίμημα για το έργο.
  2. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών στην οποία θα αναφέρεται αν απαιτείται μερική ή ολική εκκένωση της πισίνας.
  3. Τα συγκεκριμένα πιστοποιημένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
  4. Εγγύηση για το έργο.
  5. Ο απαιτούμενος χρόνος αποπεράτωσης του έργου από την έναρξη αυτού.

Οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΚΑ και κατόπιν επικοινωνίας, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου στο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/04/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 205/5685.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ