ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 6/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διάφορων εργασιών-επισκευών στο Κλειστό Προπονητήριο του Στίβου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αρ. 169/4415 εισήγηση του τμήματος ΜΕΛΕΤΩΝ, έως 20/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών-επισκευών στο Κλειστό Προπονητήριο του Στίβου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου επίβλεψης μηχανικού του Ο.Α.Κ.Α όπως στην υπ’ αρ. 169/4415 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΜΕΛΕΤΩΝ περιγράφονται: 1. αντικατάσταση των λάστιχων στα υπάρχοντα τζάμια και νέα τοποθέτηση σιλικόνης όπου υποδειχθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 169/4415.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6831100.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ