Μαρούσι 26/04/2013

Αρ.πρωτ…25/2551

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Παπαγιαννίδου Κων/να

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση υπαίθριου (περιβάλλοντος) χώρου του ΟΑΚΑ απέναντι από ΙΑΣΩ. (Αρ.πρωτ…25/2551, έως και τις 17/05/2013 και ώρα 14.30).

 

 

Σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ που ελήφθη στην 34η συνεδρίασή του στις 3/04/2012 το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση ή κοινοπραξία να υποβάλει προσφορές για την μίσθωση παρακείμενης έκτασης στο ΟΑΚΑ συνεχομένης του περιβάλλοντος χώρου των αθλητικών του εγκαταστάσεων, προορισμένης για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) , εμβαδού περίπου 1.040 τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτή περιγράφεται στο υπόμνημα (χώρος ΑΒΓΔΕΑ).

Εκτιμάται ότι με την κατάλληλη διαμόρφωση δύναται να προκύψουν περίπου 50 θέσεις parking για ΙΧ αυτοκίνητα.

Η όποια διαμόρφωση πρέπει να γίνει με βάση τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Εάν ο χώρος περιφραχθεί, θα πρέπει να ζητηθεί η άποψη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.

Το υπό μίσθωση πάρκινγκ είναι ανεξάρτητο και περίκλειστο από τα άλλα υφιστάμενα ή δημιουργηθησόμενα πάρκινγκ όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις επί μέρους αθλητικές εγκαταστάσεις. Το πάρκινγκ αυτό θα είναι περιφραγμένο, ανεξάρτητο και αυτόνομο όλων των υπολοίπων χώρων πάρκινγκ, του Ο.Α.Κ.Α. και δεκτικό αυτοτελούς και ιδίας εκμίσθωσης έναντι των λοιπών περιφραγμένων και αυτοτελών ως άνω χώρων πάρκινγκ. Η λειτουργία ή εκμετάλλευση των άλλων (πλην του υπό μίσθωση πάρκινγκ) χώρων πάρκινγκ, δεν θεωρείται ως αθεμίτως ανταγωνιστική με αυτή που θα ασκείται στα μίσθια πάρκινγκ, μηδέ αντιβαίνουσα στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

Ο μισθωτής θα προβεί, με δικές του, αποκλειστικά, δαπάνες στην διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης, στις αναγκαίες διαρρυθμίσεις, προσθήκες και κατασκευές, προς εξυπηρέτηση της χρήσεως του μισθίου, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, του μισθωτού μη δικαιουμένου οποιασδήποτε σχετικής αποζημιώσεως ή αφαιρέσεως, είτε αυτές είναι πολυτελείς ή καλλωπιστικές ή αναγκαίες. Οι ανωτέρω βελτιώσεις, προσθήκες και κατασκευές προς διαμόρφωση των χώρων του μισθίου, θα γίνουν σε συνεργασία μισθωτή και τεχνικών υπηρεσιών του ΟΑΚΑ και θα τελούν υπό την έγκριση αυτού (ΟΑΚΑ).

 

Επίσης

 

  1. Οι όποιες παρεμβάσεις στις Η-Μ υποδομές του χώρου parking πρέπει να εξασφαλίζουν την λειτουργία των αντίστοιχων υποδομών του Ο.Α.Κ.Α. και να εγκρίνονται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.
  2. Για την ηλεκτρική τροφοδότηση του χώρου oι αλλαγές που θα γίνουν θα αποτυπωθούν στα κατάλληλα σχέδια και μετά την ολοκλήρωση τους θα δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (έντυπο Δ.Ε.Η) υπογεγραμμένη από Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο.
  3. Το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων θα καταγράφεται από μετρητή (-τες) ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλα τοποθετημένους και προσβάσιμους στην τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.
  4. Σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. ο ανάδοχος με δικά του έξοδα θα πρέπει να τοποθετήσει μετρητή νερού .
  5. Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των υπευθύνων απέναντι στον νόμο σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή όποιες άλλες εργασίες θα πραγματοποιούνται στο χώρο.

 

Ο μισθωτής θα φέρει την ευθύνη της φύλαξης και καθαριότητας του μίσθιου χώρου.

 

Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι τριετής.

 

H προσφορά θα περιέχει

1) Τεχνική έκθεση διαμόρφωσης του χώρου

2) Οικονομική προσφορά

 

Το ΟΑΚΑ επιφυλάσσεται για την αποδοχή ή την απόρριψη οποιασδήποτε πρότασης -προσφοράς, χωρίς να γεννώνται εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις και κυρίως δικαίωμα οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης προτείνοντος-προσφέροντος. Στην ανέλεγκτη επίσης κρίση του ΟΑΚΑ υπόκειται η απόφαση για σύναψη σχετικής σύμβασης .

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει κλειστή προσφορά, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ , έως και τις 17/05/2013 και ώρα 14.30 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το Tμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ σχετικό υπόμνημα της προς εκμετάλλευσης έκτασης και να επισκεφθούν τον υπό μίσθωση χώρο.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ στο τηλέφωνο 210-6834569

Tεχνική Υπηρεσία : 210-6834773

Πέτρος Γαλακτόπουλος

Ολυμπιονίκης

Πρόεδρος Δ.Σ Ο.Α.Κ.Α

«Σπύρος Λούης»