ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 10/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά κυκλοφορητή για το πρωτεύον κύκλωμα των Boiler του Λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου (Ζεστά νερά , χρήσης-ΖΝΧ), στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αρ. 35/4171 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 29/02/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αγορά ενός τεμαχίου (1) κυκλοφορητή WILO, TOP S 50/7, Class H/IP44, για το πρωτεύον κύκλωμα των Boiler του Λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου (Ζεστά Νερά, Χρήσης-ΖΝΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/02/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 35/4171.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ