ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 03/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 16PROC003762298

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μόνωση στην οροφή της αίθουσας ¨ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ΄στο Κεντρικό Στάδιο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 16/5661 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων , έως 18/02/2016.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην στεγανοποίηση από εισροή υδάτων σε βροχόπτωση της οροφής της αίθουσας ¨ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ¨του Κεντρικού Σταδίου .

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το χώρο που πρόκειται να στεγανοποιηθεί να λάβουν πλήρη γνάση επί τόπου των αιτουμένων εργασιών και στη συνέχεια μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 18/02/2016στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 16/5661.

Η οικονομική τους προσφορά πρέπει να συνοδεύεται και από μια τεχνική περιγραφή του τρόπου της στεγανοποίησης και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Ο εγκεκριμμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 5.000ευρώ.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ