ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι ,23/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λειτουργικού για SERVER, σύμφωνα με την αριθμ. 453/6917 εισήγηση του τμήματος Μηχανoγράφησης , έως 30/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια λειτουργικού για τον SERVER “WINDOWS SERVER 2012 R2 ESSENTIAL (τεμ.1).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 30/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 453/6917.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834431

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ