ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι 20/08/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτισμού σε διάφορες εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας τους και σύμφωνα με την αριθμ. 354/4154 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 10/07/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή φωτισμού σε διάφορες εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας τους και ειδικότερα αφορά στην επισκευή φωτισμού Αυτοκινούμενης ηλεκτρικής εξέδρας ύψους εργασίας 12μ. Χρόνος εργασιών 7 ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 27/08/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 354/4154.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ