ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 18/08/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

15PROC002976375

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και αντικατάσταση πλακιδίων (δαπέδων και τοίχων), σύμφωνα με την αριθμ. 401/5800 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης κ΄Κατασκευών Δ.Ε , έως 31/08/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια και αντικατάσταση πλακιδίων (δαπέδων και τοίχων) σε διάφορους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α περίπου 250m2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια και αντικατάσταση πλακιδίων στο ΟΑΚΑ

(εισήγηση αρ. 5800/12.6.2015)

Αντικείμενο της παρούσης ανάρτησης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την τοπική αποκατάσταση πλακιδίων δαπέδου και τοίχων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΟΑΚΑ, και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Την προμήθεια και αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακιδίων.

  • Την επανατοποθέτηση αποκολλημένων πλακιδίων σε διάφορους χώρους.

  • Την επισκευή όπου είναι απαραίτητο των αρμών συστολής – διαστολής.

Οι εργασίες θα γίνονται σε διάφορα χρονικά στάδια, ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και μετά από σχετική ανάθεση και επίβλεψη από την υπηρεσία.

Τα πλακίδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ίδια ως προς τις διαστάσεις και όμοια – αν δεν είναι δυνατό ας είναι παρεμφερή – ως προς την απόχρωση με τα υπάρχοντα, ( θα έχουν την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας ) έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία και ομοιόμορφη,.

Για την αντικατάσταση των πλακιδίων θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα φθαρμένα πλακίδια, να καθαριστεί η επιφάνεια από τα υπολείμματα της κόλλας και στη συνέχεια να τοποθετηθούν τα νέα με το κατάλληλο υλικό συγκόλλησης και να εφαρμοστεί στους αρμούς το κατάλληλο κονίαμα αρμολόγησης.

Η τελική επιφάνεια θα είναι επίπεδη, ομαλή και χωρίς κενά (κούφια). Επιφάνειες με ελαττώματα θα αποξηλώνονται και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του Αναδόχου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι επιφάνειες θα καθαρίζονται σχολαστικά και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά.

Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου, για την εκτίμηση και κοστολόγηση αυτού.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτικά αφενός μεν την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης, αφετέρου δε την τιμή προμήθειας των συγκεκριμένων πιστοποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (πλακάκια ανά τ.μ., κονιάματα, κόλλες κτλ).

H προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει τον ανάδοχο για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού επισκεφθούν τους χώρους μετά από επικοινωνία με την Τμηματάρχη του Τμήματος Συντήρησης κ΄Κατασκευών Δομικών Έργων κα Ε.Μαλανδράκη τηλ.210-6834773 μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 31/08/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 401/5800.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ