ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 20/07/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας γέφυρας ζεστού νερού του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 382/4156 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 28/07/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή αντλίας γέφυρας ζεστού νερού- γέφυρας Μηχανοστασίου Ε Κλειστού Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.

Στοιχεία: Δρόκος Πολέμης, Q=203m3/h, H=16,6m ορίζοντας τοποθέτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 28/07/2015.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 382/4156.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762 ,

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ