ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 15/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα: 15PROC002845326

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση κατάλληλου γερανού ή νταλίκας για απαραίτητες εργασίες στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 647/4063 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 22/06/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην ενοικίαση κατάλληλου γερανού ή νταλίκας προκειμένου να προβεί στις παρακάτω εργασίες:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ Η ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΊΕΣ:

Α. 1

  • Για τη μεταφορά πεσμένου ιστού φωτισμού από την πύλη Δ σε χώρο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.
  • Για τη μεταφορά εφεδρικού ιστού φωτισμού από τον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. στο σημείο φωτισμού και στήσιμό του.

Β. 1

  • Κατέβασμα 2 μοτέρ 130 και 70 κιλών από την ταράτσα του Μπάσκετ.

Γ. 1

  • Ανέβασμα εργοεξέδρας στη βεράντα του 3ου ορόφου του Μπάσκετ από το σημείο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία
  • Κατέβασμα εργοεξέδρας από τη βεράντα του 3ου ορόφου του Μπάσκετ από το σημείο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.

Οι εργασίες (Γ) θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/06/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 647/4063.

Τυχόν μεταφορικά έξοδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ