ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 14/05/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Ηλεκτρολόγων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 254/5330 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 22/05/2015.

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος , ως ακολούθως:

  1. Καλώδιο 403VV-F (παλιός τύπος NYLHY) 200m

3X1,5mm2

  1. Kαλώδιο ΗΟ3VV-F 3X2,5mm2 200m
  2. Φις Αρσενικό 20τεμ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/05/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 254/5330.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ