ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι 12/01/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά δύο στροφίων από υπαίθριο χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σε χώρο αποθήκευσης του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 6/5316 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 16/01/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Μεταφορά δύο στροφίων με διάμετρο 2,80m και πάχος 1,6m καλωδίου Μέσης Τάσης ( 3 Χ 300m² ) από υπαίθριο χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σε χώρο αποθήκευσης του Ο.Α.Κ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, ή στο e mail: oakasup@otenet.gr, μέχρι 16/01/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 6/5316.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076