ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 30/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντικραδασμικών συνδέσμων για τους βατήρες εκκίνησης του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 923/9228 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 08/01/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι για τους βατήρες εκκίνησης

του Κολυμβητηρίου ( 60 τεμάχια )

Τύπος: ISELCO METAFLEX BB( N)

MX 25/20 BB60

B(mm) = 20

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 08/01/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 923/9228.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ