ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 18/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τοποθέτησης κλιματιστικής μονάδας στο γραφείο του υπεύθυνου της εγκατάστασης του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 941/6784 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 29/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Α) Χαλκοσωλήνα 5/8 (10m)

Β)Μονωτικά για την παραπάνω σωλήνα (10m)

Γ)Χαλκοσωλήνα ¾ ( 10m)

Δ)Μονωτικά για την παραπάνω σωλήνα (10m)

Ε)Κολλήσεις (2 τεμάχια)

ΣΤ)Ταινίες μόνωσης (2 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 29/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 941/6784.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ