ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 05/12/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού ) ευρισκόμενο στην οροφή του κτιρίου DOPING, σύμφωνα με την αριθμ. 891/10357 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , έως 12/12/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού ) ευρισκόμενο στην οροφή του κτιρίου DOPING.-

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 12/12/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 891/10357.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Κακουλάκης στο τηλ. 210-6834572

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ