ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 20/11/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για εργασίες υδραυλικών επισκευών στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο του Ο.Α.Κ.Α ΤP4, σύμφωνα με την αριθμ. 888/6874 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 26/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Α) Βαλβίδες αντεπιστροφής ελατηρίου ( 4 τεμάχια )

Cimberio CIM 2’’

Β) Ορειχάλκινοι Σφαιρικοί κρουνοί ολικής διατομής ( 6 τεμάχια )

Cimberio CIM 14 2’’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 26/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 888/6874.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ