ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/11/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή πολυβάθμιας αντλίας κάθετης τοποθέτησης για το Κεντρικό αντλιοστάσιο του Ο.Α.Κ.Α. ,σύμφωνα με την αριθμ. 852/4074 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 14/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή:

Επισκευή πολυβάθμιας αντλίας (3 τεμάχια )

κάθετης τοποθέτησης

rovatti pompe

TYPE: ME KV 50T – 24/16

RPM 2900

KW 11

Q ( 1/ m ) 150,0 550,0

H ( m ) 145,0 71,3

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 852/4074.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ