ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή των διαβρωμένων τμημάτων οπλισμού και σκυροδέματος στη βάση δύο υποστυλωμάτων του Κλειστού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 855/5774 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, έως 14/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Επισκευή των διαβρωμένων τμημάτων οπλισμού και σκυροδέματος στη βάση δύο υποστυλωμάτων

του Κλειστού Κολυμβητηρίου (25 άρα πισίνα ) 2m² περίπου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των διαβρωμένων τμημάτων οπλισμού και σκυροδέματος σε δύο υποστυλώματα

του Κλειστού Κολυμβητηρίου.

( Εισήγηση αρ. 5774 / 07.11.2014 )

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των υποστυλωμάτων θα είναι οι παρακάτω:

  1. Απομάκρυνση των φθαρμένων τμημάτων του σκυροδέματος.
  2. Καθάρισμα του οπλισμού από σκουριά με συρματόβουρτσα.
  3. Πλύσιμο των επιφανειών (οπλισμού και σκυροδέματος) με νερό υπό πίεση για την απομάκρυνση χαλαρών υλικών, σκόνης κτλ.
  4. Επικάλυψη του οπλισμού με ειδικό προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα.
  5. Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο αναστολέα διάβρωσης.
  6. Αποκατάσταση της περιοχής με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ενιαία με την υφιστάμενη.
  7. Λείανση της εξωτερικής επιφάνειας και βάψιμο αρχικά με αστάρι και στη συνέχεια με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα σε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα.

Γενικές παρατηρήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους στο ΟΑΚΑ προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών.

Οι εργασίες θα γίνονται μόνο τις ώρες που δε λειτουργεί η πισίνα (Σάββατο μετά το μεσημέρι και Κυριακή) και μετά από συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του ΟΑΚΑ ώστε να εκδοθούν οι

απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν.

Στην περίπτωση, τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα πιστοποιημένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 855/5774.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Μαλανδράκη στο τηλ. 210-6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ