ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 05/11/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μονάδας 1ου ορόφου και επισκευή εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας που αφορά τον κλιματισμό του DOPING, σύμφωνα με την αριθμ. 826/6782 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 11/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Α. Επισκευή μονάδας 1ου ορόφου , γραφείου 1.6

Αντικατάσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων.

Εργασίες: Προμήθεια και αντικατάσταση λεκάνης συμπυκνωμάτων με νέου ίδιου τύπου αντιπροσωπείας.

Β. Επισκευή εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας προθαλάμου (γραφείων) εργαστηρίου 1.10b

Εργασίες: Μερική εξάρμωση της εσωτερικής μονάδας, αποσυναρμολόγηση

Εργασίες ανάκτησης της υπάρχουσας ποσότητας ψυκτικού υγρού από το κύκλωμα.

Εξάρμωση και αποσύνδεση της παλαιάς εκτονωτικής βαλβίδας.

Προμήθεια μέσω αντιπροσωπείας και αντικατάσταση της νέας εκτονωτικής ίδιου τύπου με την παλαιά.

Δημιουργία κενού στο κύκλωμα.

Επαναπλήρωση του κυκλώματος με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού.

Εκκίνηση μηχανήματος, έλεγχος, ρυθμίσεις, παράδοση σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 11/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 826/6782.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ