ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 22/10/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με την αριθμ. 794/5768 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε., έως 29/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

  1. Κατασκευή ή επισκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για τοποθέτηση πυλώνα φωτισμού στην είσοδο Δ.( ποσότητα 1)
  2. Επισκευή στήριξης σε καπάκι φρεατίου στο Parking P6 ( ποσότητα 1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 29/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 794/5768.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ