ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 01/10/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα συστήματα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας Υποσταθμών, Ποδηλατοδρόμιο ( 1,2,3) και Κ1 Κ2 Κ3( 4 ), σύμφωνα με την αριθμ. 754/6822 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 08/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

1).Σωλήνας υψηλής πίεσης 35cm πίεση πάνω από 180ps: ( 20 τεμάχια)

Διάμετρος 3/8 ολικό μήκος 35cm

1º άκρο : σπείρωμα θηλυκό 3/8 μη σταθερό

2º άκρο : σπείρωμα αρσενικό 3/8 σταθερό

2).Σωλήνας υψηλής πίεσης 1m ( χρειάζεται για σύνδεση

του πιλότου)( ( 1 τεμάχιο )

1º άκρο : 3/8 αρσενικό

2º άκρο : 1 ίντσα θηλυκό μη σταθερό

3).Μαστός 3/8 ( 10 τεμάχια )

4). Πυροσβεστικά ανταλλακτικά για τους υποσταθμούς Κ

Γωνίες οριχάλκινες χρωματισμένες υψηλής πίεσης ( 30 τεμάχια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 08/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 754/6822.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572 κ. Κακουλάκης

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ