ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 25/09/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002292709 2014-09-17

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή σκούπας υποβρύχιας, σύμφωνα με την αριθμ. 709/5455 εισήγηση του Κολυμβητηρίου, έως 02/10/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ MARINER

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 02/10/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 709/5455.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ