ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 18/09/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC002295219

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση συστήματος μέτρησης παραμέτρων Κολυμβητικής Δεξαμενής P1 ενταγμένο στο BMS του κτιρίου, σύμφωνα με την αριθμ 715/9417 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 25/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου υπολειμματικού χλωρίου, Redox και pH στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ1 (αγωνιστική κλειστού) του Ο.Α.Κ.Α. με χρήση μίας μονάδας PLC με κατάλληλο αριθμό εισόδων-εξόδων για τον έλεγχο των παρακάτω σημάτων από την ελεγχόμενη δεξαμενή:

1) Μέτρηση θερμοκρασίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής

2) Μέτρηση pH νερού κολυμβητικής δεξαμενής

3) Μέτρηση Redox νερού κολυμβητικής δεξαμενής

4) Μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου νερού κολυμβητικής δεξαμενής

5) Έλεγχος χαμηλής στάθμης νερού δεξαμενής

6) Ενεργοποίηση αντλίας χλωρίου

7) Ενεργοποίηση αντλίας οξέως

Το προσφερόμενο PLC θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση Ethernet με το τοπικό δίκτυο του κολυμβητηρίου για τη σύνδεση με το εγκατεστημένο Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) του οίκου Schneider Electric της σειράς SmartStruxure και Andover Continuum.

Επίσης, θα διαθέτει οθόνη αφής, η οποία θα έχει σύνδεση Ethernet TCP/IP για την ανταλλαγή δεδομένων με το PLC αλλά και με τον κεντρικό Η/Υ του εγκατεστημένου BMS.

Η μονάδα PLC θα πρέπει να έχει τροφοδοσία 24Vdc και να συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό. Θα διαθέτει 24 σήματα δυαδικών εισόδων και δεκαέξι εξόδους ρελέ, ενώ θα μπορεί να επεκταθεί με κάρτες εισόδων/εξόδων προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτούμενες ανάγκες σε σήματα. Θα είναι δυνατή η σύνδεση επτά (7) καρτών τουλάχιστον ως επέκταση της τελική ς δυναμικότητας του PLC. Για τον έλεγχο των αναλογικών σημάτων από τα ηλεκτρόδια, προβλέπεται κάρτα τεσσάρων (4) αναλογικών εισόδων με δυνατότητα μέτρησης 0-20mA, 0-10Vdc και θερμοστοιχεία PT.

Το προσφερόμενο σύστημα θα προγραμματιστεί για να επιτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

1) Ρύθμιση Cl στις δεξαμενές

2) Ρύθμιση pH στις δεξαμενές

3) Διαδικασία βαθμονόμησης και ελέγχου καταλληλότητας ηλεκτροδίων pH και Cl

4) Ενεργοποίηση δοσομετρικών αντλιών χλωρίου και οξέως

5) Προστασία της δεξαμενής σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού

6) Γραφική παράσταση μετρήσεων στην οθόνη αφής

7) Σήμανση συναγερμού σε περίπτωση μετρήσεων εκτός προβλεπόμενων ορίων

8) Παραμετροποίηση για μέχρι τέσσερις (4) κολυμβητικές δεξαμενές

9) Διασύνδεση με τον κεντρικό Η/Υ και το εγκατεστημένο BMS για την αποστολή μηνυμάτων συναγερμού αλλά και μεταφορά δεδομένων για ιστορική καταγραφή.

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μετρήσεων και επικοινωνίας με το κεντρικό H/Y του BMS του Κολυμβητηρίου.

1

ΕΡΓΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 25/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 715/9417.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ