ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒασίλειοςΚαρασούληςΜαρούσι11/09/2014

ΤΗΛ: 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

3ηΑνάρτησηστην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την επισκευήπολυβάθμιαςαντλίας κάθετης τοποθέτησης για το Κεντρικόαντλιοστάσιο τουΟ.Α.Κ.Α.TP4, σύμφωνα με τηναριθμ. 620/4061 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως19/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην επισκευή:

Επισκευήπολυβάθμιαςαντλίας ( 1 τεμάχιο )

κάθετης τοποθέτησης 11KW

RPM2900

(SPN133839TYPEME15)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικέςπροσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021ή στοmail:oakasup@otenet.gr,μέχρι19/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 620/4061.

– Τα υλικά παραδίδονται στοΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίεςστοτηλ. 210-6868076

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ