ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚαρασούληςΒασίλειος

ΤΗΛ: 210-6834569Μαρούσι04/09/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002250859

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την προμήθεια αισθητηρίουαερίου χλωρίου για τον χώρο αερίου χλωρίου του ανοιχτού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με τηναριθμ. 639/9402 εισήγηση του τμήματοςΗ-Μ Εγκαταστάσεων ,έως11/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεταινα προβείστην προμήθεια αισθητηρίου αερίου, σύμφωναμε την περιγραφή που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΕΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥCL2 3E50

PN: 0441-032-11179

SN: 10394041-409

Sens: 327nA/ppm

Επισημαίνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την τοποθέτηση του αισθητηρίου στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου χλωρίου στον αντίστοιχο χώρο του ανοιχτού κολυμβητηρίου και την επιβεβαίωση της συμβατότητας του με το υπόλοιπο σύστημα.

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου τουΟΑΚΑστοFAX: 210-6834021,μέχρι11/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται οαριθμός της εισήγησης 639/9402.

ΤοΟ.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωναμε τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στοτηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ