ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 26/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ανακυκλοφορίας λιμνίου περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με την αριθμ.662/6863 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 02/09/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή:

1) Αντλία KRIPSOLTYPE KS -300 χωρίς ηλεκτροκινητήρα ( 2 τεμ. )

2) Πολυβάνα λευκή 2΄΄MIDAS ( 4 τεμ. )

3) Μούφα Φ63 πιέσεως PVC κολλητής ( 30 τεμ. )

4) Κόλλα 1/2 Kg για σωλήνα PVC ( 2 τεμ. )

5) Primmer για PVC ( 2 τεμ. )

6) Σωλήνα Φ63 PVC 16 atm ( 6m )

7) Αντεπίστροφο Φ63 πιέσεως PVC κολλητό ( 4 τεμ. )

8) Μαστός Φ63 2΄΄ αρσενικός PVC ( 10 τεμ. )

9) Τεφλόν ( 10 τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 02/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 662/6863.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ