ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 26/08/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή σε αρμούς συστολής – διαστολής στις πισίνες του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 664/5761 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών Δομικών Έργων, έως 02/09/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

Επισκευή σε αρμούς συστολής – διαστολής στις πισίνες του Κολυμβητηρίου 50m.

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στο χώρο από τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να λάβουν γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 02/09/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 664/5761.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Μαλανδράκη στο τηλ. 210-6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ