ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC002250859

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητηρίου αερίου χλωρίου για τον χώρο αερίου χλωρίου του ανοιχτού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 639/9402 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια αισθητηρίου αερίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΕΡΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ CL2 3E 50

PN: 0441-032-11179

SN: 10394041-409

Sens: 327 nA/ppm

Επισημαίνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την τοποθέτηση του αισθητηρίου στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου χλωρίου στον αντίστοιχο χώρο του ανοιχτού κολυμβητηρίου και την επιβεβαίωση της συμβατότητας του με το υπόλοιπο σύστημα.

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 639/9402.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ