ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/08/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την επισκευή φωτισμού στην αγορά, σύμφωνα με την αριθμ. 659/8699 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 29/08/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

1) Μετασχηματιστής 1 ph 70W για λάμπα Na/Hgl 50Hz ( 40 τεμάχια )

2)Εκκινητής : ( ignitor) 230V ενδεικτικός τύπος B/A/G Electronics Type NI 400 LE 4K για λάμπες HS 100 – 400W

HI 70 – 400W

HST –DE 70W

HI – CE 35 – 150W( 40 τεμάχια )

3) Πυκνωτής: 9μ F ±10 % 250V 50/60 Hz Type A

Ενδεικτικός Τύπος VOSSLO 4 SCH WABE

Type no 41007 , Ref no 504351 05 ( 40 τεμάχια )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 29/08/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 659/8699.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ