Μαρούσι, 29/08/2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλης

ΤΗΛ.: 210 – 6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην επισκευή τμημάτων οδοστρώματος και φρεατίων (αριθ.εισηγ.692/12488), έως τις 05/09/2013.

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται άμεσα για την επισκευή τμημάτων οδοστρώματος και φρεατίων στο Μπάσκετ και στο parking του Κεντρικού Σταδίου :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδοστρώματος και τοπικών καθιζήσεων.
  • Επισκευή φρεατίων.

 

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος ανάλογα με το μέγεθος θα γίνει ως ακολούθως:

Για τις μικροφθορές του οδοστρώματος (λάκκοι μικρής έκτασης), θα γίνουν οι εργασίες:

  1. Προετοιμασία με καλό καθάρισμα της περιοχής από σαθρά υλικά, σκόνες, νερό κτλ.
  2. Έλεγχος και πλήρωση της υπόβασης εφόσον το βάθος είναι μεγάλο.
  1. Πλήρωση της προς επισκευή επιφάνειας με ειδικό ασφαλτικό υλικό.

Στην περίπτωση της εκτεταμένης φθοράς του οδοστρώματος λόγω καθίζησης του εδάφους οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω στάδια:

  1. Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων του παλιού ασφαλτοτάπητα.
  2. Σκάψιμο γύρω από την επιφάνεια και σε τέτοιο βάθος ώστε να αποκαλυφθεί η υγιής εδαφική στρώση
  3. Επισκευή της καθίζησης με επιχωμάτωση και καλή συμπύκνωση του εδάφους – δημιουργία τραχείας επιφάνειας.
  4. Προεπάλειψη με καθαρή άσφαλτο.
  5. Πλήρωση του κενού με ασφαλτόμιγμα.

 

Η αποκατάσταση των φρεατίων θα περιλαμβάνει την ανακατασκευή των φθαρμένων τσιμεντένιων τμημάτων στις υπάρχουσες διαστάσεις και την επανατοποθέτηση των καλυμμάτων αυτών.

 

Κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη από τους ενδιαφερόμενους στο χώρο της υπηρεσίας, προκειμένου να τους υποδειχθούν οι χώροι για την εκτίμηση της εργασίας.

Η τιμή που θα δοθεί ( ξεχωριστά για οδόστρωμα και φρεάτια) θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 , έως τις 05/09/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 692/12488

 

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ