ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001894667 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών των UPS του Τένις στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 236/9161 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια μπαταριών για το UPS του Τένις , σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία:

Συσσωρευτές (μπαταρίες LEAD-ACID) 12v/120Ah ( 9 τεμάχια )

  • · Βαθιάς εκφόρτισης
  • · Κλειστού τύπου (maintenance free)
  • · Κατάλληλες για υποστήριξη UPS
  • · Ελάχιστη εγγύηση 2 χρόνων
  • · Απεγκατάσταση και ανακύκλωση υπαρχόντων
  • · Τοποθέτηση νέων στο ικρίωμα, σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μπαταριών UPS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 236/9161.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ