Μαρούσι, 26/02/2014

ΑΠ: 53/9315

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 210 – 6834569

ΑΔΑΜ:14PROC001892237 2014-02-26

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για τον Μικροβιολογικό Ελεγχο των Κολυμβητικών δεξαμενων του Κολυμβητήριου του ΟΑΚΑ (αρ.εισηγ. 53/9315, εως 05.03.14).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Σύναψη Σύμβασης Εργου με Πιστοποιημένο στον ΕΣΥΔ Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τον :

Μικροβιολογικό Έλεγχο των υδάτων 7 Κολυμβητικών Δεξαμενών, μια φορά την εβδομάδα και για χρονικό διάστημα ενός έτους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 05.03.2014 .Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 53/9315. Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ