ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001893179 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών στο Κεντρικό Στάδιο σύμφωνα με την αριθμ. 235/9127 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών στο Κεντρικό Στάδιο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1) Καθαρισμός και επισκευή στις εξωτερικές σκάλες του Κεντρικού Σταδίου προς τις θύρες 19 και 20.

2) Τοπικές επισκευές τσιμεντοκονίας στις τρεις ράμπες εισόδου προς τα γραφεία του Κεντρικού Σταδίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 235/9127.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ