ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 26/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001892410 2014-02-26

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή διακοπτών στα πηνία στο Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 1107/8659 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 06/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1.ΠΗΝΙΟ ΡΙΨΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ UNELEC SP2000A

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 06/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 1107/8659.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ