ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001893519 2014-02-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση αντλιών στο φρεάτιο του μηχανοστασίου 2 του Μπάσκετ σύμφωνα με την αριθμ. 218/9187 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 07/03/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει άμεσα στην αντικατάσταση αντλιών λυμάτων στο φρεάτιο του μηχανοστασίου 2 του Κλειστού Γυμναστηρίου Ο.Α.Κ.Α (Μπάσκετ) και επιθυμεί να προμηθευτεί αντλίες λυμάτων με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

P1(ΚW): 3,7

Ρ2(ΚW): 3,0

EΞΟΔΟΣ 2,5΄΄ (DN65)

RPM (Max): 2900

Q (max): 35m3/h στα 15m μανομετρικό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΑΒS TYPE:AS 0641/S30/2D

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 218/9187.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ