ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 14/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001989022

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών και ανταλλακτικών πυροσβεστικών φωλιών, σύμφωνα με την αριθμ. 352/6801 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 23/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1. Μεταλλικό κουτί διαστάσεων 72Χ63Χ18cm ( 20 τεμ. )

2. Πυροσβεστική σωλήνα ( μάνικα ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών 20m διατομής 1 και ¾ ¨ της ίντσας 10 bar ( τεμ. 20 )

3. Ρακόρ με ουρά 1 και ¾ ¨ της ίντσας ( τεμ. 40 )

4. Ρακόρ 1 και ¾ ¨ – της ίντσας VOLTA ( τεμ. 40 )

5. Ρυθμιζόμενος αυλός 2¨ ( τεμ.20 )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 23/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 352/6801.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ