ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 30/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την υλοποίηση σεμιναρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 384/9336 εισήγηση του τμήματος Εκπαίδευσης, έως 08/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην υλοποίηση σεμιναρίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Υλοποίηση σεμιναρίου με θέμα την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής για 10 άτομα διάρκειας 5 ωρών ενδοεπιχειρησιακό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 08/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 384/9336.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Θεοφάνης στο τηλ. 210-6850200

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ