ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 05/05/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

14PROC001989854

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια κάρτα τροφοδοσίας ALER PCBA G3000, σύμφωνα με την αριθμ. 358/8677 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 12/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια κάρτας τροφοδοσίας για τα UPS GALAXY 3000/10KVA ΚΑΙ GALAXY 3000/20KVA ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΚΑΡΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ALER PCBA G3000 ( 2 τεμ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 12/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 358/8677.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ