ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 08/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών του φωτισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την αριθμ. 333/8678 εισήγηση του Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 15/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Λάμπες φθορισμού 1,20 ( τεμάχια 300 )

Λάμπες φθορισμού 0,60 ( τεμάχια 200 )

Λάμπες φθορισμού 1,50 ( τεμάχια 200)

Starter 4- 65 ( τεμάχια 500 )

Μ/Σ Μετασχηματιστές 1Χ36/40Α ( τεμάχια 150 )

Γενικές απαιτήσεις παραγγελίας λαμπτήρων φθορισμού

Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54

Μεγαλύτερη απόδοση σε 1m/w

Ελάχιστη απόδοση σε lm/w

18w 1m/w>67, – 36w 1m/w>63 , -58w lm/w>69

Χρωματική απόδοση Ra>80

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1

Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EG της ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν CE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

  • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
  • Μεγαλύτερη απόδοση σε lm/W

Ελάχιστη απόδοση σε lm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

  • Χρωματική απόδοση Ra>80
  • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
  • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mm και Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

  • Λαμπτήρες TL5
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με νέα) απαιτούνται:

  • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο email:oakasup@otenet.gr μέχρι 15/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 333/8678.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Γεωργάκης στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ