ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 09/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή εσωτερικής μονάδας κλιματισμού για τις ανάγκες του Doping, σύμφωνα με την αριθμ. 312/6755 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 11/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή εσωτερικής μονάδας κλιματισμού σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Επισκευή εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας χώρου 1.10b στο Doping Control

1)Αγορά εκτονωτικής βαλβίδας εσωτερικής μονάδας A/C μάρκας DAIKIN με κωδικό:FXYFP80KB7V19( τύπου κασέτας )

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:α)Μερική εξάρμωση της εσωτερικής μονάδας, αποσυναρμολόγηση .

β)Εργασίες ανάκτησης της υπάρχουσας ποσότητας ψυκτικού υγρού από το κύκλωμα.

γ)Προμήθεια, μέσω αντιπροσωπείας και αντικατάσταση της νέας εκτονωτικής, ίδιου τύπου με την παλιά.

δ)Δημιουργία κενού στο κύκλωμα

ε)Επαναπλήρωση του κυκλώματος με την απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού υγρού .

στ)Εκκίνηση μηχανήματος, έλεγχος,ρυθμίσεις, παράδοση σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 11/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 312/6755.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ