Μαρούσι, 18/10/2013

Αρ.Πρωτ.: 6/6069

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλης

ΤΗΛ.: 210-6834569

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών σχετικά με την φύλαξη των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται άμεσα για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του, για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος από την κατακύρωση της παρούσης, μέχρι την ολοκλήρωση του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού , που βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης προκήρυξης – διακήρυξης.

 

Μηνιαία προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.500,00€, πλέον ΦΠΑ , έως συνολικού προϋπολογισμού του ποσού των 19.500,00€, πλέον ΦΠΑ.

Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. έως και τις 23 /10/2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.

 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. και στο τηλέφωνο : 210-6834569.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προδιαγραφές ανάθεσης της φύλαξης και λοιπών συναφών εργασιών του Ολυμπιακού Σταδίου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

Α. Απαιτήσεις / Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει – διαθέτει:

 1. 1. Ένστολο προσωπικό σύμφωνα με την Φ456/24/3579/Σ981/30.5.1999 απόφαση ΓΕΕΘΑ , για αδιάκοπη φύλαξη – παρουσία, όλες τις ημέρες του μήνα, συμπεριλαμβανομένων αργιών, Σαββατοκύριακου, νυχτερινής εργασίας, σε 24ωρη βάση στις θέσεις φύλαξης της εγκατάστασης που ορίζονται κατωτέρω:

 

ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ 24ΩΡΗ ΘΕΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

 

1

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ 24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 1 ΟΧΗΜΑ

1

 

 

 1. 2. Το προσωπικό αυτό θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο και θα έχει προϋπηρεσία δύο ετών τουλάχιστον, σε φύλαξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Κάθε φύλακας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με φακό, κλομπ, κινητό τηλέφωνο και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας, σημειωμένου ότι τα έξοδα απόκτησης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς επίσης και τα τηλεφωνικά τέλη βαρύνουν επίσης τον Ανάδοχο, χωρίς ευθύνη ή υποχρέωση της Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α.
 2. 3. Κέντρο Επιχειρήσεων και συστημάτων 24ωρης στελέχωσης και λειτουργίας στην πόλη των Αθηνών για τυχόν άμεση επέμβαση, σε αποστολή σήματος κινδύνου ή σοβαρού ζητήματος ή συμβάντος από φύλακα του Αναδόχου στον χώρο της φυλασσόμενης εγκατάστασης.
 3. 4. Σχέδιο φύλαξης, δηλαδή, αναλυτική μέθοδο υλοποίησης της φύλαξης, εποπτείας και υποστήριξης αυτής, το οποίο αφού εγκριθεί από την Υπηρεσία θα αποτελεί και τον Κανονισμό Ασφαλείας της εγκατάστασης.
 4. 5. Τήρηση του βιβλίου συμβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις κάθε βάρδιας φύλαξης ή περιπολίας .
 5. 6. Δυνατότητα άμεσης επέμβασης περιπολικού οχήματος του Αναδόχου σε περίπτωση αποστολής σήματος κινδύνου από φύλακα, στο χώρο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης:

 1. 7. Να συνεργάζεται με το Ο.Α.Κ.Α. και να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας της Υπηρεσίας σε περίπτωση σοβαρού ζητήματος, συμβάντος, δυσλειτουργίας συστήματος, έκτακτης ανάγκης και οποιουδήποτε προβλήματος (φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κ.λ.π.).
 2. 8. Να προσέχει ιδιαίτερα για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων κινήσεων προσώπων ή οχημάτων, καθώς και για τον εντοπισμό αντικειμένων ξένων προς τον χώρο. Η είσοδος και η έξοδος οποιουδήποτε οχήματος/υλικού της φυλασσόμενης εγκατάστασης γίνεται μόνο με την έγκριση του αρμοδίου προϊσταμένου του Ο.Α.Κ.Α..
 3. 9. Να προσέχει ιδιαίτερα για τον εντοπισμό τυχόν φθορών, ζημιών και δυσλειτουργιών, με ταυτόχρονη καταγραφή τους στο βιβλίο συμβάντων.
 4. 10. Να συμμορφούται με την εκάστοτε πολιτική που θα διαμορφώνει η Διεύθυνση του Ο.Α.Κ.Α. σχετικά με την πρόσβαση στους διάφορους χώρους της εγκατάστασης, λόγω του ότι στην εγκατάσταση κινούνται ποικίλης σύνθεσης άτομα (προσωπικό, συντηρητές, επισκέπτες και χρήστες).
 5. 11. Αντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση με το Ο.Α.Κ.Α. δε θα γίνεται αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στο Ο.Α.Κ.Α. από την εταιρεία. Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στο Ο.Α.Κ.Α. θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών κ.λ.π.
 6. 12. Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες σε καλή φυσική κατάσταση και κατά την έναρξη της φύλαξης να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος και να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (εμπειρία στην ίδια ή άλλες Εταιρείες φύλαξης, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κ.λ.π.). Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα.
 7. 13. Εκπαίδευση προσωπικού: Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας. Το Ολυμπιακό Στάδιο θα συνδράμει στην προσπάθεια αυτής του αναδόχου με την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν. Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας του Ο.Α.Κ.Α. θα γίνονται τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, πάνω στα ίδια τα συστήματα.
 8. 14. Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στην φύλαξη των χώρων του Ο.Α.Κ.Α. και έχει τύχη της έγκρισής του.
 9. 15. Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Είναι επιθυμητό το προσωπικό ασφαλείας να είναι εφοδιασμένο με ασύρματο και κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από τον ανάδοχο. Επίσης θα κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α.
 10. 16. Εγχειρίδιο ενεργειών: Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το Ο.Α.Κ.Α. θα συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών που θα περιλαμβάνει τα εξής:
 • Μνημόνια βασικών ενεργειών βάρδιας υπό μορφή λακωνικών οδηγιών (η κάθε μια βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο).
 • Οδηγίες ενεργειών του φύλακα, σχετικά με το τι θα πράξει σε περίπτωση ανάγκης, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στο μνημόνιο, κ.λ.π.
 • Περιγραφή των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας και του τρόπου χειρισμού τους.
 • Τα σχέδια των κατόψεων των προς φύλαξη χώρων.

 

Η αρχική εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει αναγκαστικά χωρίς το παραπάνω εγχειρίδιο.

 

Β. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Διατιθέμενα συστήματα ελέγχου: Το Ο.Α.Κ.Α. διαθέτει συστήματα ελέγχου τα οποία υποχρεούται το προσωπικό του αναδόχου να μάθει να χειρίζεται.

2. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι ενήμερο και εκπαιδευμένο στα συστήματα πυρόσβεσης που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α.

3. Επάρκεια των διατιθέμενων μέσων: Τα μέσα ελέγχου, ασφαλείας, κ.λ.π. που διαθέτει το Ο.Α.Κ.Α. δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν για την αρτιότερη κάλυψη των αναγκών. Προς τούτο και το αργότερo μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της, η εταιρεία θα υποβάλλει στο Ο.Α.Κ.Α. γραπτές προτάσεις για την τυχόν βελτίωση – επαύξηση των μέσων ασφαλείας.

 

Το Ο.Α.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ανωτέρω προγράμματος ημερήσιου και εβδομαδιαίου περιοδικά ή μόνιμα ανάλογα με τις λειτουργικές του ανάγκες με την αντίστοιχη τροποποίηση της καταβαλλόμενης δαπάνης, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο αντισυμβαλλόμενος από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος δικαιολογητικών που να περιέχει:

 

1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

 • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης , της πλαστογραφίας , της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως στο π. δ/μα 118/2007, άρθρο 6, παρ. 2, εδ. α, παρ.1, ορίζεται.
 • δεν τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, στους αρμόδιους φορείς ( τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να προσκομισθούν μετά την κατακύρωση των προσφορών και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ).
 • ότι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του έργου και έχουν πλήρη γνώση αυτών.

 

 

2 Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες, πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

3 Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα.

2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιέχει τρεις χωριστούς υποφακέλους:

α) Ο πρώτος θα περιέχει τα δικαιολογητικά με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

β) Ο δεύτερος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

γ) Ο τρίτος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον συμμετέχοντα – προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών , αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά.

 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α.

«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»