ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001978896

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του κλιματισμού στον αγωνιστικό χώρο του Ποδηλατοδρομίου, σύμφωνα με την αριθμ. 341/6752 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 16/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή κλιματισμού σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Επισκευή διαρροής στην αντλία θερμότητας του οίκου CARRIER , τύπος 30RQ0462,

SN: 12Τ608927 (Βόρειος Τομέας), στο Α’ ψυκτικό κύκλωμα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  • · Πρεσάρισμα με χρήση αζώτου στο ψυκτικό κύκλωμα
  • · Έλεγχος διαρροών
  • · Αποκατάσταση διαρροών
  • · Αποξήρανση κυκλώματος (κενό)
  • · Πλήρωση με κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρού R410A (εκτιμούμενη ποσότητα 54 κιλά)
  • · Έλεγχος λειτουργίας, παράδοση προς χρήση

Παρατηρήσεις: 1. Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος ψυκτικού υλικού και όλων των απαραίτητων υλικών. 2. Οι προσφορές πρέπει να ακολουθούνται από σχετικές βεβαιώσεις εμπειρίας στην συντήρηση αντίστοιχου μεγέθους αντλιών θερμότητας του οίκου CARRIER.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 16/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 341/6752.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ