ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 15/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001992670

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των λέβητων του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 356/6754 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 24/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1 ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΩΔ. 3006243 (Για καυστήρα Riello GI/EMME 30100 ΚΩΔ. 3488758)

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500,00
2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΩΔ. 3012255 (Για καυστήρα Riello GI/EMME 30100 ΚΩΔ. 3488758)

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 150,00
3 ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΚΩΔ. 3012258 (Για καυστήρα Riello GI/EMME 30100 ΚΩΔ. 3488758)

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 210,00
4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΩΔ. 3012281 (Για καυστήρα Riello GI/EMME 30100 ΚΩΔ. 3488758)

3 ΤΕΜΑΧΙΑ 60,00
5 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓAΣ ΚΩΔ. 3003396 (Για καυστήρα Riello GI/EMME 30100 ΚΩΔ. 3488758)

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 350,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 24/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 356/6754.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ