ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 28/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001989933

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φελλών, σύμφωνα με την αριθμ. 354/9321 εισήγηση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, έως 02/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια φελλών για την κάλυψη αναγκών του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

1200 τεμάχια κόκκινων φελλών ( κουλουράκια ) κολυμβητικών διαδρομών διαμ. 7,5 εκ. από σκληρό RVC

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 02/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 354/9321.

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Θεοφάνης στο τηλ. 210-6850200

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ