ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 07/05/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίου αποχέτευσης υπογείων υδάτων στο Μηχανοστάσιο 2 του Μπάσκετ, σύμφωνα με την αριθμ. 375/8345 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 14/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίου αποχέτευσης υπογείων υδάτων στο Μηχανοστάσιο 2 του Μπάσκετ

1.Καθαρισμός βαλβίδων αντεπιστροφής 3΄΄ ( 2 τεμάχια )

2.Καθαρισμός πλαστικών βανών 3΄΄ ( 2 τεμάχια )

3.Αντικατάσταση σωλήνας PVC 16 atm Φ 110 στο τελείωμα του δικτύου και επανατοποθέτηση στο υπάρχον φρεάτιο

4.Επανατοποθέτηση σωλήνων Φ 75PVC 16 atm στην κατάθλιψη των 2 αντλιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 14/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 375/8345.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ